Дејност

Како специјализирана јавна здравствена установа, болницата врши болничка здравствена дејност...

Визија

Современа здравствена установа, лидер во Земјата во примената на широк спектар на современи превентивни...

Мисија

Ги следиме здравствените потреби во областа на менталното здравје и обезбедува квалитетни и достапни здравствени услуги...

Информации од јавен карактер

За нас​

Формално историјата на Болницата започнува со Одлуката за основање на републичка Болница за душевно болни во с. Бардовци, објавена во “Службен весник на НРМ” од 17 декември 1954. Целта, според истиот извор е : “…да ги прибира, сместува и лекува душевно-болните лица од НРМ..” Задачите, дефинирани според еден друг документ (решение на И.С. бр.341) се: “…да се бави со научно истражувачка работа и да работи на унапредувањето на превентивата и на терапевтската дејност во сузбивањето и лечењето на нервни и душевни болести и да го обезбедува обавувањето на научната и истражувачка работа со дидактичка цел за потребите на Медицинскиот факултет на Универзитеот во Скопје”.