• +389(0)2 30 95 607

  • pbskopje@pbskopje.org.mk

  • Скопје, "Пролетерска", б.б., 1000 Скопје

Дејност

Како специјализирана јавно здравствена установа, болницата врши болничка здравствена дејност и специјалистичко-консултативна здравствена дејност на секундарно ниво од областа на психијатријата, за лица со ментални нарушувања над 18-годишна возраст.Болничката здравствена дејност опфаќа дијагностика, лекување и здравствена нега; третман на злоупотреба и зависност од алкохол; медицинска рехабилитација преку подобрување и компензација на постојаните штетувања со примена

Структура

Организацискта структура е уредена со Статутот и Правилникот за внатрешна организација и систематизација и се состои од организациона шема од 9 оддели со 22 одделенија во медицинскиот дел и 3 одделенија за административна и техничко- услужна дејност.Капацитетот на Болницата во 2017 година е  во стационарниот дел – 346 болнички кревети.Составен дел од Болницата се и

Историјат

Формално историјата на Болницата започнува со Одлуката за основање на републичка Болница за душевно болни во с. Бардовци, објавена во “Службен весник на НРМ” од 17 декември 1954. Целта, според истиот извор  е : “…да ги прибира, сместува и лекува душевно-болните лица од НРМ..”Задачите, дефинирани според еден друг документ (решение на И.С. бр.341) се: “…да

Контакт

Интерен Оглас

За доделување на една (1) специјализација по медицинска психологија и една (1) по психијатрија

Визија

ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје“ е акредитирана и модерна здравствена установа, лидер во Земјата во примената на широк спектар на современи превентивни, дијагностички и терпевтски методи преку достигнувања на највисокото ниво на стручност и квалитет на пружените услуги и посветеност на барањата на корисниците.

Мисија

ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје“ ги следи здравствените потреби во областа на менталното здравје и обезбедува квалитетни и достапни здравствени услуги и сеопфатна грижа во области на менталното здравје за граѓаните на Републиката. Следејќи ги потребите на населението во оваа област ги прилагодува своите услуги и континуирано го унапредува квалитетот на работата.