Struktura organizative

ISHP SPITALI PSIKIATRIK “SHKUP” – SHKUP
Rr. Skupi -20, nr. 56 Komuna e Karposhit
Tel. 02 3095-603; 02 3095 609
REPARTET E SPITALIT

REPARTI PËR VEPRIMTARI KONSULTATIVE SPECIALISTIKESUBSPECIALISTIKE DHE PRANIM Udhëheqës:
Dr. Aneta Risteska Ordevska
Psikiatër
REPARTI PËR TRAJTIMIN E GJENDJEVE SOMATIKE TË PERSONAT ME ÇRREGULLIME MENDORE Udhëheqës:
Prim. dr. Elizabeta Zafirovska
Specialist i mjekësisë interne
REPARTI PËR GJENDJE AKUTE NË PSIKIATRI Udhëheqës:
Dr. Krisitina Vasilevska – Çallovski
Psikiatër
REPARTI I MESHKUJVE PËR PSIKIATRI URGJENTE Udhëheqës:
Ass. dr. Vilma Gj. Videnova
Neuropsikiatër
REPARTI I FEMRAVE PËR PSIKIATRI URGJENTE Udhëheqës:
Dr. Olivera Dimova
Psikiatër
REPARTI PËR MJEKIM SPITALOR TË VAZHDUAR, REHABILITIM DHE RISOCIALIZIM “A” ME TERAPI PUNE Udhëheqës:
Prim.dr. Golub Danevski
Neuropsikiatër
REPARTI PËR MJEKIM SPITALOR TË VAZHDUAR, REHABILITIM DHE RISOCIALIZIM “A” ME HOSTEL Udhëheqës:
REPARTI PËR MJEKIM DHE KUJDES TË VAZHDUAR “A” Udhëheqës:

Dr. Slavka Hristovska

Psikiatër

REPARTI PËR MJEKIM DHE KUJDES TË VAZHDUAR “B”
REPARTI PËR MJEKIM TË PERSONAVE TË DËNUAR ME ÇRREGULLIME MENDORE Udhëheqës:
 Dr. Aleksandra Boskovska
Psikiatër
REPARTI I PSIKOGJERISË Udhëheqës:
Dr. Mare Nikusheva
Psikiatër
REPARTI PËR PRANIM, DIAGNOSTIKË DHE TRAJTIM TË KEQPËRDORIMIT DHE VARËSISË NGA ALKOOLI Udhëheqës:
Dr. Jagoda Pejoska
Psikiatër
BARNATORJA E SPITALIT Udhëheqës:
Mr. farm. Marina Vulovska

QENDRA E SHËNDETIT MENDOR “QENDËR”
rr. Kole Nedellkovski, nr. 52 Komuna e Qendrës
Tel. 02 3224 404

REPARTI PËR MBROJTJE DHE PËRMIRËSIM TË SHËNDETIT MENDOR ME VEPRIMTARI KONSULTATIVE SPECIALISTIKE-SUBSPECIALISTIKE DHE SPITAL DITOR “QENDËR” Udhëheqës:
Prof. dr.  Dimitar Bonevski
Psikiatër

QENDRA E SHËNDETIT MENDOR “PROLET”
rr. Prolet, nr. 5 Komuna e Qendrës
Tel. 02 3223 134

REPARTI PËR MBROJTJE DHE PËRMIRËSIM TË SHËNDETIT MENDOR ME VEPRIMTARI KONSULTATIVE SPECIALISTIKE-SUBSPECIALISTIKE DHE SPITAL DITOR “PROLET” Udhëheqës:
Prim. dr. Meri Jakovçevska Kujunxhiska
Neuropsikiatër
REPARTI PËR VEPRIMTARI KONSULTATIVE SPECIALISTIKE-SUBSPECIALISTIKE ME PREVENTIV DHE TRAJTIM TË VARËSISË NGA ALKOOLI DHE SPITAL DITOR Udhëheqës:
Dr. Olivera Subotin Popovska
Psikiatër

QENDRA E SHËNDETIT MENDOR “VLAE”
rr. Ivan Cankar p.nr. Komuna e Karposhit
Tel. 02 2035 131

REPARTI PËR MBROJTJE DHE PËRMIRËSIM TË SHËNDETIT MENDOR ME VEPRIMTARI KONSULTATIVE SPECIALISTIKE-SUBSPECIALISTIKE DHE SPITAL DITOR “VLAE” Udhëheqës:

QENDRA E VARËSISË “KISALLA VODË”
Rr. Marko Oreshkoviq, nr. 70 Komuna e Kisella Vodës
Tel. 02 2781 626; 02 2782 268; 02 2782 279

REPARTI PËR VEPRIMTARI KONSULTATIVE SPECIALISTIKE-SUBSPECIALISTIKE ME PREVENTIV DHE TRAJTIM TË KEQPËRDORIMIT DHE VARËSISË NGA DROGA DHE SUBSTANCAT TJERA PSIKOAKTIVE DHE SPITAL DITOR (A) Udhëheqës:
Prof. dr. Liljana Ignjatova
Psikiatër
REPARTI PËR VEPRIMTARI KONSULTATIVE SPECIALISTIKE-SUBSPECIALISTIKE ME PREVENTIV DHE TRAJTIM TË KEQPËRDORIMIT DHE VARËSISË NGA DROGA DHE SUBSTANCAT TJERA PSIKOAKTIVE DHE SPITAL DITOR (B) Udhëheqës:

Dr. Cedomir Naumcevski

Psikiatër

REPARTI PËR VEPRIMTARI KONSULTATIVE SPECIALISTIKE-SUBSPECIALISTIKE ME PREVENTIV DHE TRAJTIM TË KEQPËRDORIMIT DHE VARËSISË NGA DROGA DHE SUBSTANCAT TJERA PSIKOAKTIVE DHE SPITAL DITOR (V) Udhëheqës:
Prim. dr. Nadica Vaskovska Kirkova
Psikiatër

SHËRBIMI I ADMINISTRATËS
Rr. Skupi -20, nr. 56 Komuna e Karposhit
Tel. 02 3095-603; 02 3095 608

REPARTI PËR REVIZION TË BRENDSHËM
SEKTORI PËR ÇËSHTJE ADMINISTRATIVE JURIDIKE

– REPARTI PËR RESURSE NJERËZORE

Udhëheqës:
Lela Jemeriq, jurist i dipm.
UDHËHEQËS I SEKTORIT PËR PUNË MATERIALE – FINANCIARE DHE KONTABILITET Udhëheqës:
Jovanova Ivona
REPARTI PËR PËRKRAHJE TË IT
SEKTORI PËR FURNIZIME PUBLIKE

SEKTORI PËR ÇËSHTJE TEKNIK ME SIGURIM TË PARKUT TË AUTOMJETEVE
Rr. Skupi -20, nr. 56 Komuna e Karposhit
Tel. 02 3095-603; 02 3095 608 

REPARTI I KUZHINËS