Организациска структура

ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА “СКОПЈЕ“-СКОПЈЕ
Ул. Скупи-20, бр. 56      Општина Карпош
Тел. 02 3095-603; 02 3095 609
БОЛНИЧКИ ОДДЕЛИ 

ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ДЕЈНОСТ И ПРИЕМ Раководител: Д-р Анета Ристеска Ордевска

психијатар, супспецијалист по судска психијатрија

ОДДЕЛ  ЗА ТРЕТМАН  НА СОМАТСКИ СОСТОЈБИ КАЈ ЛИЦА СО МЕНТАЛНИ НАРУШУВАЊА Раководител:

Прим.д-р Елизабета Зафировска

специјалист по интерна медицина

ОДДЕЛ ЗА АКУТНИ СОСТОЈБИ ВО ПСИХИЈАТРИЈА Раководител:Д-р Кристина Василевска-Чаловски

психијатар

МАШКИ ОДДЕЛ ЗА УРГЕНТНА ПСИХИЈАТРИЈА Раководител:

Асс.д-р Вилма Ѓ. Виденова

психијатар

ЖЕНСКИ ОДДЕЛ ЗА УРГЕНТНА ПСИХИЈАТРИЈА Раководител:Д-р Соња Делова

психијатар

ОДДЕЛ ЗА ПРОДОЛЖЕНО БОЛНИЧКО  ЛЕКУВАЊЕ,РЕХАБИЛИТАЦИЈА И РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА

,,А,, СО РАБОТНА ТЕРАПИЈА

Раководител:

Прим. д-р Голуб Даневски

невропсихијатар

ОДДЕЛ ЗА ПРОДОЛЖЕНО   ЛЕКУВАЊЕ,РЕХАБИЛИТАЦИЈА И РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА  ,,Б,, СО ХОСТЕЛ Раководител:
ОДДЕЛ ЗА ПРОДОЛЖЕНО ЛЕКУВАЊЕ И НЕГА  ,,А,, Раководител:Д-р Славка Христовска

психијатар

ОДДЕЛ ЗА ПРОДОЛЖЕНО ЛЕКУВАЊЕ И НЕГА  ,,Б,,
ОДДЕЛ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА СО МЕНТАЛНИ НАРУШУВАЊА Раководител:Др. Александра Бошковска

психијатар

ОДДЕЛ ЗА ПСИХОГЕРИЈАТРИЈА Раководител:

Др. Маре Никушева

психијатар

ОДДЕЛ ЗА ПРИЕМ, ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН НА ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАВИСНОСТ ОД АЛКОХОЛ Раководител:Д-р Јагода Пејоска

психијатар

БОЛНИЧКА АПТЕКА Раководител:М-р фарм. Марина Вуловска

ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ “ЦЕНТАР“
Ул. Коле Неделковски, бр. 52    Општина Центар
Тел. 02 3224 404

ОДДЕЛ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ

СО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО И СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДНЕВНА БОЛНИЦА “ЦЕНТАР”

Раководител:Проф. д-р Димитар Боневски

психијатар

ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ “ПРОЛЕТ“
Ул. Пролет, бр. 5    Општина Центар
Тел. 02 3223 134

ОДДЕЛ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ

СО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО И СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДНЕВНА БОЛНИЦА “ПРОЛЕТ”

Раководител:

Прим. д-р Мери Јаковчевска Кујунџиска

невропсихијатар

ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА ДЕЈНОСТ СО ПРЕВЕНТИВА И ТРЕТМАН НА ЗЛОУПОТРЕБА НА

ЗАВИСНОСТ ОД АЛКОХОЛ И ДНЕВНА БОЛНИЦА

Раководител:

Д-р Оливера Суботин Поповска

психијатар

ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ “ВЛАЕ“
Ул. Иван Цанкар, б.б.    Општина Карпош
Тел. 02 2035 131

ОДДЕЛ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ

СО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО И СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДНЕВНА БОЛНИЦА “ВЛАЕ”

Раководител:

ЦЕНТАР ЗА ЗАВИСНОСТИ “КИСЕЛА ВОДА“
Ул. Марко Орешковиќ, бр. 70    Општина Кисела Вода
Тел. 02 2781 626; 02 2782 268; 02 2782 279

ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО -КОНСУЛТАТИВНА ДЕЈНОСТ СО ПРЕВЕНТИВА И ТРЕТМАН НА ЗЛОУПОТРЕБА И

ЗАВИСНОСТ ОД ДРОГИ И ДРУГИ ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ И ДНЕВНА БОЛНИЦА (А)

Раководител:

Проф д-р Лилјана Игњатова

психијатар

ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО -КОНСУЛТАТИВНА ДЕЈНОСТ СО ПРЕВЕНТИВА И ТРЕТМАН НА ЗЛОУПОТРЕБА И

ЗАВИСНОСТ ОД ДРОГИ И ДРУГИ ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ И ДНЕВНА БОЛНИЦА (Б)

Раководител:

Д-р Чедомир Наумчески

психијатар

ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО -КОНСУЛТАТИВНА ДЕЈНОСТ СО ПРЕВЕНТИВА И ТРЕТМАН НА ЗЛОУПОТРЕБА И

ЗАВИСНОСТ ОД ДРОГИ И ДРУГИ ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ И ДНЕВНА БОЛНИЦА (В)

Раководител:

Д-р Надица Васковска Киркова

психијатар

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
Ул. Скупи-20, бр.56  Општина Карпош
Тел. 02 30295 603, 02 3095 608

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
СЕКТОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНИ РАБОТИ

–        ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Раководител:

Лела Јеремиќ, дипл. правник

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИСКИ РАБОТИ Раководител:

Јованова Ивона

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТ ПОДДРШКА
СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ВОЗЕН ПАРК
Ул. Скупи-20, бр.56  Општина Карпош
Тел. 02 30295 603, 02 3095 608

ОДДЕЛЕНИЕ КУЈНА