Одлука за избор на кандидати за вработување на административни службеници: Службеник на работно место помлад соработник за правни работи – соработник за …