Менаџмент

Директор

М-р Ќамиљ Ковачи.

Дипл. економист, магистер по економски науки

Одговорен лекар за стручни  прашања

Д-р Анета Ристеска Ордевска

психијатар, субспецијалист по судска медицина

Главна сестра на болницата

Сузана Шабани

Дипл. медицинска сестра

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

Дафина Поповска

Магистер по јавно здравство

Технички секретар

Јулијана Меновска