Менаџмент

В.Д.Директор

Мухсин Арифи

дипл. архитект

Одговорен лекар за стручни  прашања

д-р Соња Делова

Психијатар

Главна сестра на болницата

Мерсије Љатиф

Дипл. медицинска сестра

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

м-р Дафина Поповска

Магистер по јавно здравство