• +389(0)2 30 95 607

 • pbskopje@pbskopje.org.mk

 • Скопје, "Пролетерска", б.б., 1000 Скопје

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА “СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ
 

 1.    Податоци за имателот на информациите

   ЈЗУ Психијатриска болница ”Скопје”- Скопје
    “Пролетерска”, б.б., 1000 Скопје
  Тел. 02 / 30 95 607   Факс 02/ 30 95 607
    Е-маил:  pbskopje1@t-home.mk
   
 2.    Акти за организација и други општи акти
 • Статут на Болницата
 • Правилник за систематизација на работни места
 • Колективен договор за здравствена дејност.
   
 1.    Прописи за надлежностите на имателот на информации
 • Закон за здравствена заштита.
 • Закон за правата на пациентите.
 • Закон за ментално здравје.
   
 1.    Финансиско и материјално работење
 • Годишна пресметка
 • Годишен финансиски извештај
   
 1.    Управување и раководење
 • Записници и одлуки од седници на Управниот одбор на Болницата.
 1.    Извештаи
 • Годишен извештај за работата на Болницата
  Заштитени од правото за слободен пристап до информациите  се сите лични податоци на пациентите и
  вработените и класифицираните информации согласно со Законите.

  Барањата за пристап до информации се доставуваат писмено на адреса на Болницата или по
  електронски пат.

  Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

  Дафина Поповска, Координатор за односи со јавноста
  ЈЗУ Психијатриска болница ”Скопје”- Скопје
  “Пролетерска”, б.б.
  1000 Скопје
  Тел. 02 / 30 95 607