• +389(0)2 30 95 607

  • pbskopje@pbskopje.org.mk

  • Скопје, "Пролетерска", б.б., 1000 Скопје

Директор

m-r Qamil Kovaçi
м-р Ќамиљ Ковачи

Раководител на единица-Болница

Прим. д-р Павлина Васкова
невропсихијатар


Главна сестра 

Suzana Shabani
Сузана Шабани


Координатор за односи со јавноста

м-р Дафина Поповска

Технички секретар

Јулијана Меновска
Тел. 02/ 3095-607
E-mail: pbskopje1@t.mk; uprava@pbskopje.org.mk