• +389(0)2 30 95 607

  • pbskopje@pbskopje.org.mk

  • Скопје, "Пролетерска", б.б., 1000 Скопје

Организацискта структура е уредена со Статутот и Правилникот за внатрешна организација и систематизација и се состои од организациона шема од 9 оддели со 22 одделенија во медицинскиот дел и 3 одделенија за административна и техничко- услужна дејност.
Капацитетот на Болницата во 2017 година е  во стационарниот дел – 346 болнички кревети.
Составен дел од Болницата се и трите Центри за ментално здравје („Влае”, „Центар” и „Пролет”) со капацитет од 232 дневно-болнички места како и Центарот за зависности „Кисела Вода” со три болнички оддееленија за зависности од опијати на кои на дневна основа се третираат 480 пациенти, како и дневна болница за лкохолизам со капацитет за третман на 40 дневно-болнички пациенти.