• +389(0)2 30 95 607

  • pbskopje@pbskopje.org.mk

  • Скопје, "Пролетерска", б.б., 1000 Скопје

Болницата со стационарниот дел се протега на површина од 50 ха. 
Вкупната површина на објектите е 15.091 м2. 
Центрите  за ментално здравје се со површина од 2.705. м2. 
Болничките одделенија и помошните одделенија ( кујна, перална, котлара и др) се од павилјонски тип и со просечна старост на градбата од 55 години.