НОВОСТИ Новости од П.БСкопје

Latest From Our Blog

ОБЈАВА - ЗАКЛУЧОК

0
30 Jan 2018

Врз основа на решение за формирање комисија за отуѓување на расходни дотраени. Continue reading

О Б Ј А В А

0
05 May 2017

Предмет на електронско јавно наддавање е издавање на деловен простор под. Continue reading