НОВОСТИ Новости од П.БСкопје

1 Tag Results for zaklucok

Врз основа на решение за формирање комисија за отуѓување на расходни дотраени неупотребливи движни ствари горе наведената комисија донесе Continue reading