НОВОСТИ Новости од П.БСкопје

О Б Ј А В А

0 Comments
1994
05 May 2017

1.Предмет на електронско јавно наддавање

Предмет на електронско јавно наддавање е издавање на деловен простор под закуп, во сопственост на ЈЗУ Психијатриска болница,,Скопје,,-Скопје кој е прикажан со податоци дадени во табеларниот преглед на овој акт и се издава за период од 3 (три) години од денот на потпишувањето на договорот за закуп со најповолниот понудувач.

Деловниот простор е лоциран во кругот на болницата со квадратура во износ од 61 м2 (метри квадратни).

Деловниот простор се издава исклучиво за продажба на основни прехрамбени и хигиенски производи.

Преглед на податоци се од извештај за процена број 03-58 од 08.08. 2016 година од ТД.ТИМ МИЈА ДООЕЛ-Тетово, овластен проценител на недвижен имот  

ЈЗУ Психијатриска болница,,Скопје,, - Скопје и тоа: 

Симни документ за повеке информации


Last Modified: Friday 05 May 2017 11:34