НОВОСТИ Новости од П.БСкопје

Blog Category / Јавни набавки

Јавни набавки

Предмет на електронско јавно наддавање е издавање на деловен простор под закуп, во сопственост на ЈЗУ Психијатриска болница,,Скопје,,-Скопје кој е прикажан со податоци дадени во табеларниот преглед на овој акт и се издава за период од 3 (три) години од денот на потпишувањето на договорот за закуп со најповолниот понудувач. Continue reading