НОВОСТИ Новости од П.БСкопје

Јавен оглас

0 Comments
2217
02 Dec 2016

Врз основа на член 148 и член 149 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15,

61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), член 13 од Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование од

областа на медицината (,,Службен весник на Република Македонија” бр.85/15) и Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени уста-

нови (2015-2018) („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/15, 96/15, 208/15, 229/15 и 183/16), Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Kирил и Методиј“ во Скопје објавува:

Јавен оглас за приjaвување на кандидати за запишување односно одобрување на специјализација и супспецијализација на здравствени работници со високо об-

разование од областа на медицината

за 2016 година

Last Modified: Friday 02 December 2016 10:53
Related Articles: Инетерен оглас за доделување на специјализации и супспецијализации Интерен оглас