НОВОСТИ Новости од П.БСкопје

3 Articles Found

padmin
ОБЈАВА - ЗАКЛУЧОК
0 Comments
Врз основа на решение за формирање комисија за отуѓување на расходни дотраени неупотребливи движни ствари горе наведената комисија донесе
О Б Ј А В А
0 Comments
Предмет на електронско јавно наддавање е издавање на деловен простор под закуп, во сопственост на ЈЗУ Психијатриска болница,,Скопје,,-Скопје…