НОВОСТИ Новости од П.БСкопје

8 Articles Found

padmin
ОБЈАВА - ЗАКЛУЧОК
0 Comments
Врз основа на решение за формирање комисија за отуѓување на расходни дотраени неупотребливи движни ствари горе наведената комисија донесе
О Б Ј А В А
0 Comments
Предмет на електронско јавно наддавање е издавање на деловен простор под закуп, во сопственост на ЈЗУ Психијатриска болница,,Скопје,,-Скопје…
Јавен оглас
0 Comments
Јавен оглас за приjaвување на кандидати за запишување односно одобрување на специјализација и супспецијализација на здравствени работници…
Интерен оглас
0 Comments
За доделување на две супспецијализации од областа на психијатријата и тоа една по социјална психијатрија и една по форензичка психијатрија
По темелната реконструкција, пуштени се во употреба Одделението за ургентни состојби во психијатрија
0 Comments
Одделението за ургентни состојби, е од затворен тип и на него се третираат најсложените акутни и ургентни психијатриски состојби. Капацитетот…
Spitali Psiatrik "Shkup", sot ka bërë përurimin për rrikonstruimin e tërësishëm të dy reparteve
0 Comments
Në këtë eventë të pranishëm ishin Sekretari Shtetëror në Ministrin e Shëndetësisë Nasup Ipce, Drejtori I Fondit Shëndetsor Orhan Ramadani si dhe nikoqiri Drejtori I spitalit Psiatrik Shkup Qamil Kovaçi. Investimi është nga mjetet vetanake…
Нов дизајн на веб страна
0 Comments
Како дел од активностите за инсормирање на нашите пациенти , за услугите и дејностите на П.Б Скопје, напрвивме редизајн на нашата веб страница…